"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-5141S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr V, tryb stacjonarny, RiP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia praktycznego prezentującego specjalistyczną wiedzę i umiejętności studenta związane z finansami przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Przygotowany projekt dyplomowy powinien składać się z części opisowej (do 20% objętości) i empirycznej (co najmniej 80% objętości), zawierającej cel projektu, podstawy teoretyczne ze wskazaniem literatury, zakres materiału empirycznego wykorzystanego w projekcie, model wsparcia obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz wnioski końcowe

Zawartość (treść) projektu dyplomowego musi odpowiadać jego tematowi, którego wybór należy starannie przemyśleć i zaplanować, i który jest zaakceptowany przez promotora i zatwierdzany przez Radę Kolegium, zgodnie z trybem, procedurami i terminami obowiązującymi w Uczelni.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będą poszczególne etapy przygotowania projektu:

1. Podstawowe atrybuty projektu:

a) zdefiniowanie w czasie,

b) niepowtarzalność (jednorazowość),

c) złożoność,

d) celowość.

2. Wybór rodzaju projektu:

a) indywidualny,

b) zespołowy (do dwóch osób)

3. Fazy przygotowania projektu

a) Faza inicjowania i definiowania

b) Faza przygotowania

c) Faza wykonawstwa projektu

d) Faza zamknięcia projektu

4. zdefiniowanie celów projektu

5. Etapy prac projektowych

a) tworzenie pakietów roboczych (grupowanie zadań)

b) podział zadań w pakietach na główne, cząstkowe, czynności

c) tworzenie harmonogramu (układ zadań w czasie)

d) Przydział zadań członkom zespołu (w przypadku pracy zespołowej)

6. Metody i narzedzia prac projektowych

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. M.Trockiego i P. Wyrozębskiego, Planowanie przebiegu projektów. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014 r.

B. Zając, Metoda projekt jako strategia podstępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów. Społeczna Akademia Nauk, Łodź 2015 r.

Efekty uczenia się:

I Wiedza

1. zna zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy w zakresie wybranego obszaru projektowego (FIR_W16)

II Umiejętności

1. potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę oraz posługiwać się terminologią ekonomiczną i finansową w zakresie zdefiniowanym w projekcie podstawowymi metodami pozyskiwania i przetwarzania danych finansowych dotyczących przedsiębiorstw , analizowania i interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych (FIR_U1)

2. Przygotowanie narzędzi prowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej wybranych podmiotów gospodarczych, dokonywania prezentacji wyników i merytorycznej argumentacji, analizowanie przyczyn i przebiegu procesów gospodarczych oraz prognozowanie skutków tych procesów (FIR_U2)

3. umiejętność dobrania źródeł i informacji niezbędnych w procesie projektowania i testowania przyjętych rozwiązań z nich pochodzące, właściwy dobór parametrów oceny, prowadzenia krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz dokonanie ich prezentacji (FIR_U4)

4. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, wykonywania analiz z zakresu finansów i rachunkowości pozwalających na określanie kierunku funkcjonowania przedsiębiorstwa (FIR_U9)

5. umie współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i indywidualnych, projekt dyplomowy z wykorzystaniem technik komputerowych, zdobytej wiedzy teoretycznej, korzystając z różnych źródeł (FIR_U12)

6. potrafi wykorzystać metody statystyczne i informatyczne argumentując ich zastosowanie w pracy projektowej (FIR_U14)

7.umie samodzielnie planować etapy prac projektowych (FIR_U16)

III Kompetencje społeczne

1. potrafi przeprowadzić krytyczną ocenę zebranych danych, a także krytyczną ocenę siebie oraz zespołu i organizacji prac (FIR_K)2)

2. wykazuje wrażliwość oraz zajmuje aktywną postawę w zakresiie rozumienia i stosowania podstawowych zasad etyki zawodowej, (FIR_K04)

3. właściwie określa podstawowe priorytety służące realizacji prac projektowych (FIR_K05)

4. wykazuje się zdolnością doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i rozwoju zawodowego (FIR_K06)

5. przygotowuje projekty z wykorzystaniem w nich prawa, ekonomii, finansów oraz aspektów praktycznych (FIR_K07)

6. jest gotów do weryfikacji swojego działania, postawy i poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań; do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny pracy studenta będą:

1) aktywność na zajęciach 30%

2) opracowanie założeń projektu 20%

3) przygotowanie materiałów empirycznych 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lewandowska
Prowadzący grup: Hanna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia praktycznego prezentującego specjalistyczną wiedzę i umiejętności studenta związane z finansami przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Przygotowany projekt dyplomowy powinien składać się z części opisowej (do 20% objętości) i empirycznej (co najmniej 80% objętości), zawierającej cel projektu, podstawy teoretyczne ze wskazaniem literatury, zakres materiału empirycznego wykorzystanego w projekcie, model wsparcia obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz wnioski końcowe i rekomendacje dla potencjalnych odbiorców projektu ze wskazaniem obszarów użyteczności projektu.

Zawartość (treść) projektu dyplomowego musi odpowiadać jego tematowi, którego wybór należy starannie przemyśleć i zaplanować, i który jest zaakceptowany przez promotora i zatwierdzany przez Radę Kolegium, zgodnie z trybem, procedurami i terminami obowiązującymi w Uczelni.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będą poszczególne etapy przygotowania projektu:

1. Podstawowe atrybuty projektu:

a) zdefiniowanie w czasie,

b) niepowtarzalność (jednorazowość),

c) złożoność,

d) celowość.

2. Wybór rodzaju projektu:

a) indywidualny,

b) zespołowy (do dwóch osób)

3. Fazy przygotowania projektu

a) Faza inicjowania i definiowania

b) Faza przygotowania

c) Faza wykonawstwa projektu

d) Faza zamknięcia projektu

4. zdefiniowanie celów projektu

5. Etapy prac projektowych

a) tworzenie pakietów roboczych (grupowanie zadań)

b) podział zadań w pakietach na główne, cząstkowe, czynności

c) tworzenie harmonogramu (układ zadań w czasie)

d) Przydział zadań członkom zespołu (w przypadku pracy zespołowej)

6. Metody i narzedzia prac projektowych

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. M.Trockiego i P. Wyrozębskiego, Planowanie przebiegu projektów. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014 r.

B. Zając, Metoda projekt jako strategia podstępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów. Społeczna Akademia Nauk, Łodź 2015 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)