"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-4041N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr IV, tryb niestacjonarny
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy na temat przedmiotu i zakresu analizy finansowej, jej podstawowych narzędzi oraz kierunków ich rozwoju. Przystępując do studiowania przedmiotu student powinien posiadać wiedzę w zakresie pojęci z zakresu rachunkowości oraz znać rodzaje, strukturę i treść sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z zasadami rachunkowości.

Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez studentów rozszerzonej wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek gospodarczych oraz umiejętności prowadzenia analizy i przygotowania raportów zawierających wnioski i rekomendacje .. Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania narzędzi analizy finansowej w procesie zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Pełny opis:

Ze względu na możliwe zmiany treści kształcenia, zmiany przepisów, szczegółowe treści kształcenia znajdują się w części „Informacje o zajęciach w cyklu.

W ramach przedmiotu "Analiza finansowa" student zapoznaje się z istotą zakresem i treścią analizy danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz innych dokumentów zawierających informacje o kształtowaniu się wielkości finansowych w jednostkach gospodarczych. Student poznaje zasady wstępnej i pogłębionej analizy finansowe. W ramach analizy wstępnej student, wykorzystując arkusz kalkulacyjny EXCEL, przygotowuje w układzie tabelarycznym dane finansowe zawarte w bilansie, rachunku zysków i strat, w zestawieniu przepływów finansowych i innych sprawozdaniach finansowych. Tabele te służą opracowaniu materiałów statystycznych dotyczących struktury i dynamiki kategorii finansowych służących do opisu stanu majątkowego jednostki, źródeł jego finansowania, osiąganych wyników finansowych w różnych przekrojach i przedziałach czasowych oraz charakteryzujących wpływy, wydatki i salda gotówki. W tej części analizy student bada podstawowe współzależności finansowe, bada spełnienie "złotej' i "srebrnej" reguły finansowej oraz rozpoznaje inne ważne relacje między zasobami i strumieniami finansowymi jednostki. Przechodząc do pogłębionej analizy finansowej student przedstawia w układzie tabelarycznym w EXCEL tabele zawierające kształtowanie się prostych i złożonych wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej o nabiera umiejętności interpretacji tych wskaźników w procesie badania:

1) płynności finansowej aktywów jednostki,

2) sprawności wykorzystania zasobów majątkowych do osiągania wyniku finansowego (przychody, koszty, wyniki),

3) rentowności operacyjnej i gospodarczej na poszczególnych poziomach wyniku finansowego:

a) operacyjnym (wynik ze sprzedaży, wynik operacyjny),

b) wyniku brutto z uwzględnieniem przychodów i kosztów finansowych,

c) wyniku netto z uwzględnieniem obciążeń podatkowych i innych obciążeń publicznych.

4) zadłużenia aktywów, ryzyka obsługi zadłużenia i możliwości jego spłaty.

W szczególności student poznaje metodykę badania współzależności między poszczególnymi obszarami kształtowania kondycji finansowej poprzez:

1) umiejętność zastosowania narzędzi w postaci dźwigni operacyjnej i finansowej,

2) umiejętność analizy przy wykorzystaniu rozwiniętego modelu Du Ponta,

3) umiejętności zastosowania analizy przyczynowej

4) umiejętność zastosowania analizy dyskryminacyjnej w procesie badania ryzyka upadłości.

Literatura:

Podstawowa:

1. F. Bławat, Analiza finansowa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Wyd.

CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa 2018

2. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2019

3. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2014

Uzupełniająca:

4. J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

5. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE ,Warszawa 2007

6. Olchowicz, A. Tłaczała; Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych

standardów, Difin 2009

7. T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Proces dydaktyczny zorientowany jest na osiągnięcie przez studenta następujących efektów uczenia się:

Proces dydaktyczny zorientowany jest na osiągnięcie przez studenta następujących efektów uczenia się:

1) w zakresie wiedzy:

a) zna sposoby pozyskania rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i prezentacji danych finansowych w nich zawartych (FIR_W04)

b) rozumie podstawową terminologię używaną w finansach i rachunkowości oraz zastosowanie tych terminów w obrębie analizy finansowej (FIR_W10)

c) na pojęcia kategorii finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i rozumie procedury ich zastosowania w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym przedsiębiorstw (FIR_W10)

d) rozumie sposoby zastosowania technologii informatycznych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego EXCEL w sprawozdawczości finansowej zgodniej z zasadami rachunkowości oraz zna ich praktyczne zastosowanie (FIR_W12)

e) zna zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy z finansów i rachunkowości

w procesie analizy finansowej i diagnostyki kondycji finansowej jednostek gospodarczych (FIR_W16)

2) w zakresie umiejętności,

a) potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę oraz posługiwać się terminologią ekonomiczną i finansową i w zakresie rachunkowości, używać podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych finansowych do badania i interpretowania sytuacji finansowej jednostek gospodarczych (FIR_U01),

b) potrafi przeprowadzić analizę finansową różnych podmiotów gospodarczych, dokonać wyliczenia prostych i złożonych wskaźników oraz dokonuje prezentacji wyników i merytorycznej ich prezentacji (FIR_U02),

c) potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów finansowych związanych z płynności, sprawnością, rentownością i ryzykiem upadłości oraz prognozować praktyczne skutki tych procesów (FIR_U02)

d) prawidłowo posługuje się wybranymi prostymi i złożonymi wskaźnikami finansowymi w celu dokonania diagnozy sytuacji finansowej jednostki i przygotowania rozwiązań konkretnych problemów z zakresu zarządzania finansowego (FIR_U03)

e) potrafi dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji w przygotowaniu diagnozy kondycji finansowej jednostki gospodarczej oraz dokonać odpowiedniej prezentacji (FIR_U04)

f) stosuje terminologię używaną w analizie i diagnostyce finansowej oraz potrafi zastosować te terminy w raportach przygotowywanych na rzecz użytkowników informacji finansowej (FIR_U4)

3) w zakresie kompetencji społecznych.

a) nabiera kompetencje odpowiedniego komunikowania użytkowników informacji finansowej i potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych celów finansowych jednostek gospodarczych (FIR_K5)

b) wykazuje się zdolnością doskonalenia swoich umiejętności w zakresie rozumienia procesów finansowych, rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, (FIR_K6)

c) nabiera zdolności angażowania się w różne formy zdobywania wiedzy i kompetencji w zakresie inspirowania i organizowania procesów informacji finansowej (FIR_K6)

d) weryfikuje swoje działania, postawy i poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań w zakresie komunikacji finansowej (raportowania), do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (FIR_K8)

Metody i kryteria oceniania:

A. W zakresie wiedzy

Test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, każde zawierające trzy możliwości odpowiedzi.

Zasady punktowania: każda udzielona odpowiedź prawidłowa to + 2punkty, a nieprawidłowa lub brak zakreślenia odpowiedzi prawidłowej to "-2 punkty)

Warunkiem zaliczenia testu jest osiągnięcie co najmniej 10 punktów

B. W zakresie umiejętności:

I. Złożenie modelu analizy finansowej w postaci arkusza kalkulacyjnego EXCEL zawierającego:

1) pierwotne sprawozdania finansowe wybranej jednostki gospodarczej

2) te same sprawozdania finansowe zawierające zaokrąglone dane finansowe

3) odpowiednio zredagowane przez studenta tabele zawierające wskaźniki wykorzystane w analizie finansowej

II opracowanie raportu z analizy finansowej (Word) zawierającego wybrane tabele ze wskaźnikami i ich interpretację

C. W zakresie kompetencji społecznych - udokumentowana punktami aktywność (co najmniej 10 punktów do 30)

ocena ogólna = wiedza (30%, umiejętności 50%+kompetencje społeczne 20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat przedmiotu, celu i zakresu analizy finansowej, zapoznanie z jej podstawowymi narzędziami oraz kierunkami ich rozwoju. Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie mechanizmów kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy, w tym przedsiębiorstw sektora pozafinansowego i finansowego..

Pełny opis:

Przedstawienie Istoty analizy finansowej, podstawowe pojęcia i definicje.

Istota i rola analizy wskaźnikowej - wskaźniki proste i złożone.

Materiały źródłowe analizy finansowej (podział) i metody analizy finansowej.

Rodzaje i charakterystyka elementów sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych

Zasady wyceny pozycji bilansowych

Podstawowe definicje związane z aktywami i kapitałem (aktywa operacyjne i kapitałowe, aktywa trwałe i obrotowe, wartości brutto i netto aktywów, wartość aktywów netto, kapitał stały, rezerwy, kapitał pracujący, goodwill, know how,).

Likwidacyjna wartość aktywów. pojemność zadłużenia, zdolność do obsługi zadłużenia a zdolność do jego spłaty.

Ocena aktywów obrotowych (zarządzanie zapasami, należnościami, polityka kredytowania odbiorców, zarządzanie środkami pieniężnymi, kształtowanie przyszłych poziomów zapasów i należności handlowych);

Wyniki finansowe, wynik brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym,

Analiza ogólna sprawozdań finansowych, analiza pozioma i pionowa sprawozdań, polityka zarządzania kapitałem obrotowym, kapitał pracujący, a podział wyniku netto ( na dywidendy i zysk zatrzymany)

Analiza przychodów i kosztów – rachunki kosztów – różnice- przeznaczenie

Ocena sytuacji finansowej podmiotu w zależności od charakteru przepływów pieniężnych.

Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności działania i rynku kapitałowego).

Analiza rentowności kapitału własnego - Model analizy wskaźnikowej Du Ponta.

Modele ryzyka upadłości

Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona.

Planowanie wyników i przepływów.

Analiza praktyczna sprawozdań finansowych wybranych jednostek gospodarczych.

Literatura:

Podstawowa:

1. F. Bławat, Analiza finansowa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Wyd.

CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa 2018

2. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2019

Uzupełniająca

1.J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

2. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE ,Warszawa 2007

3. Olchowicz, A. Tłaczała; Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat przedmiotu, celu i zakresu analizy finansowej, zapoznanie z jej podstawowymi narzędziami oraz kierunkami ich rozwoju. Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie czynników kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy, w tym przedsiębiorstw sektora pozafinansowego.

Pełny opis:

Przedstawienie Istoty analizy finansowej, podstawowe pojęcia i definicje.

Istota i rola analizy wskaźnikowej - wskaźniki proste i złożone.

Materiały źródłowe analizy finansowej (podział) i metody analizy finansowej.

Rodzaje i charakterystyka elementów sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych

Zasady wyceny pozycji bilansowych

Podstawowe definicje związane z aktywami i kapitałem (aktywa operacyjne i kapitałowe, aktywa trwałe i obrotowe, wartości brutto i netto aktywów, wartość aktywów netto, kapitał stały, rezerwy, kapitał pracujący, goodwill, know how,).

Likwidacyjna wartość aktywów. pojemność zadłużenia, zdolność do obsługi zadłużenia a zdolność do jego spłaty.

Ocena aktywów obrotowych (zarządzanie zapasami, należnościami, polityka kredytowania odbiorców, zarządzanie środkami pieniężnymi, kształtowanie przyszłych poziomów zapasów i należności handlowych);

Wyniki finansowe, wynik brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym,

Analiza ogólna sprawozdań finansowych, analiza pozioma i pionowa sprawozdań, polityka zarządzania kapitałem obrotowym, kapitał pracujący, a podział wyniku netto ( na dywidendy i zysk zatrzymany)

Analiza przychodów i kosztów – rachunki kosztów – różnice- przeznaczenie

Ocena sytuacji finansowej podmiotu w zależności od charakteru przepływów pieniężnych.

Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności działania i rynku kapitałowego).

Analiza rentowności kapitału własnego - Model analizy wskaźnikowej Du Ponta.

Modele ryzyka upadłości

Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona.

Planowanie wyników i przepływów.

Analiza praktyczna sprawozdań finansowych wybranych jednostek gospodarczych.

Literatura:

Podstawowa:

1. F. Bławat, Analiza finansowa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Wyd.

CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa 2018

2. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2019

Uzupełniająca

1.J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

2. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE ,Warszawa 2007

3. Olchowicz, A. Tłaczała; Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)