"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-3041S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr III, tryb stacjonarny
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi cechami rynku finansowego, wskazanie jego specyfiki w stosunku do rynku towarowego oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie emisji, obrotu i wyceny podstawowych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego. W szczególności studenci zapoznają się z podstawami funkcjonowania banku centralnego jako regulatora rynku finansowego i giełdy papierów wartościowych i jej roli w obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Pełny opis:

Konwersatorium:

1. Pojęcie, gospodarcze znaczenie i struktura rynku finansowego 1 godz

2. Rola banku centralnego na rynku finansowym 2 godz

3. Podstawowe operacje otwartego rynku 2 godz

4. Instrumenty rynku pieniężnego 2 godz

5. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego – 4 godz

6. Publiczny i prywatny obrót instrumentami finansowymi – 2 godz

B. Ćwiczenia

1. Rachunek wekslowy 3

2. Emisja bonów skarbowych i komercyjnych 6 godz

2. Podstawowe parametry emisji akcji -4 godz

3. Podstawowe parametry emisji obligacji – 6 godz

4. Podstawy wyceny papierów wartościowych – 5 godz

5. Zlecenia giełdowe 1 godz

Literatura:

1. Górski M., Rynkowy system finansowy, Wyd. PWE, Warszawa 2018

2. Wiesław Dębski „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.

3. E. Rutkowska-Tomaszewska, Informacja na rynku usług finansowych, Wyd. PWE Warszawa 2019

4.Mieczysław Sobczyk „Kalkulacje finansowe” PLACET Warszawa 2007 r

5. Robert Steiner „Kalkulacje finansowe” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.

Efekty uczenia się:

I. Wiedza

1 Student zna cele, mechanizm funkcjonowania rynku finansowego w gospodarce rynkowej FiR_W02,

2 Student rozumie istotę i znaczenie inwestycji finansowych w gospodarce FiR_W02

3 Student zna rolę instytucji finansowych, w tym w szczególności Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych oraz przedsiębiorstw w rozwoju rynku finansowego FiR_W02, FiR_W03,

II umiejętności

1 Student potrafi ocenić efektywność inwestycji w instrumenty finansowe FiR_U04

2 Student potrafi szacować wartość podstawowych papierów wartościowych takich jak bony, obligacje, akcje FiR_U04,

3 Student potrafi przygotować podstawowe założenia emisji akcji FiR_U05

III. Kompetencje społeczne

1 Student jest gotów do podejmowania ryzyka inwestycyjnego w granicach oszacowanej jego wielkości i uświadomionej skłonności do ryzyka FIR_K08

2 Student jest gotów do stosowania dobrych praktyk jako osoba działająca na rynku finansowym FIR_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Rozwiązanie co najmniej 2 zadań z pięciu:

1) 2 zadania – dost lub dost+

2) 3 zadania – db lub db+

3) 4 lub 5 zadań – bdb

Egzamin pisemny: test wielokrotnego wyboru:

1) 40%-49% prawidłowych odpowiedzi – dost

2) 50%- 59% prawidłowych odpowiedzi – dost +

3) 60%-69% prawidłowych odpowiedzi – db

4) 70%-79% prawidłowych odpowiedzi – db+

5) 80% i powyżej - bdb

Ocena końcowa: 0,6 oceny z ćwiczeń + 0,4 oceny z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cepem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi cechami rynku finansowego, wskazanie jego specyfiki w stosunku do rynku towarowego oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie emisji, obrotu i wyceny podstawowych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego. W szczególności studenci zapoznają się z podstawami funkcjonowania banku centralnego jako regulatora rynku finansowego i giełdy papierów wartościowych i jej roli w obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Pełny opis:

A. Konwersatorium

1. Pojęcie, gospodarcze znaczenie i struktura rynku finansowego 1 godz

2. Rola banku centralnego na rynku finansowym 2 godz

3. Podstawowe operacje otwartego rynku 2 godz

4. Instrumenty rynku pieniężnego 2 godz

5. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego – 4 godz

6. Publiczny i prywatny obrót instrumentami finansowymi – 2 godz

B. Ćwiczenia

1. Rachunek wekslowy

2. Emisja bonów skarbowych i komercyjnych 2 godz

2. Podstawowe parametry emisji akcji -2 godz

3. Podstawowe parametry emicji obligacji – 4 godz

4. Podstawy wyceny papierów wartościowych – 4 godz

5. Zlecenia giełdowe 3 godz

Literatura:

1. Wiesław Dębski „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.

2. Mieczysław Sobczyk „Kalkulacje finansowe” PLACET Warszawa 2007 r

3. Robert Steiner „Kalkulacje finansowe” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi cechami rynku finansowego, wskazanie jego specyfiki w stosunku do rynku towarowego oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie emisji, obrotu i wyceny podstawowych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego. W szczególności studenci zapoznają się z podstawami funkcjonowania banku centralnego jako regulatora rynku finansowego i giełdy papierów wartościowych i jej roli w obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Pełny opis:

Ćwiczenia

1. Pojęcie, gospodarcze znaczenie i struktura rynku finansowego 1 godz

2. Rola banku centralnego na rynku finansowym 2 godz

3. Podstawowe operacje otwartego rynku 2 godz

4. Instrumenty rynku pieniężnego 2 godz

5. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego – 4 godz

6. Publiczny i prywatny obrót instrumentami finansowymi – 2 godz

7. Rachunek wekslowy 1 godz

8. Emisja bonów skarbowych i komercyjnych 2 godz

9. Podstawowe parametry emisji akcji -2 godz

10. Podstawowe parametry emisji obligacji – 4 godz

11. Podstawy wyceny papierów wartościowych – 2 godz

12. Zlecenia giełdowe 1 godz

Literatura:

1. Górski M., Rynkowy system finansowy, Wyd. PWE, Warszawa 2018

2. Wiesław Dębski „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.

3. E. Rutkowska-Tomaszewska, Informacja na rynku usług finansowych, Wyd. PWE Warszawa 2019

4.Mieczysław Sobczyk „Kalkulacje finansowe” PLACET Warszawa 2007 r

5. Robert Steiner „Kalkulacje finansowe” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)