"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy oraz egzamin dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-6051S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy oraz egzamin dyplomowy
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr VI, tryb stacjonarny
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami przygotowania i zaprezentowania projektu rozwiązania zdefiniowanego problemu z zakresu analizy i diagnostyki finansowej począwszy od zebrania źródeł danych, poprzez ich uporządkowanie, weryfikację, przetworzenie oraz przygotowanie odpowiednich raportów zawierających opis projektu.

Przedmiot ma przygotować studenta teoretycznie i praktycznie do napisania projektu dyplomowego z dziedziny finansów i rachunkowości

Pełny opis:

Student zapoznaje się z zasadami przygotowania i wdrażania prac projektowych w różnych dziedzinach. sprawozdawczości finansowej w ramach rachunkowości finansowej. Poznaje elementy sprawozdawczości finansowej. Wykorzystuje narzędzia informatyczne do analizy i prezentacji jej wyników, w szczególności przygotowuje model analizy finansowej z wykorzystaniem prostych i złożonych wskaźników i narzędzi statystycznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. F. Bławat, Analiza finansowa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Wyd.

CeDeWu Sp. z o.o. , Warszawa 2018

2. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2019

3. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2014

Uzupełniająca:

4. J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

5. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE ,Warszawa 2007

6. Olchowicz, A. Tłaczała; Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2009

7. T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN Warszawa 2005

8. R. Zendrowski, Praca magisterska, licencjat, Wydanie XI, Wyd. CeDeWu, 2020.

9. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1) zna w zaawansowanym stopniu wybrane obszary, zasady i reguły z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, szczególnie bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych, zna metody wskaźnikowe w zakresie wskaźników prostych i złożonych (FIR_W01)

2) rozumie mechanizmy finansowania przedsiębiorstw, instytucji sektora finansów publicznych i instytucji międzynarodowych oraz relacje finansowe między nimi a otoczeniem (FIR_W02)

3) zna metody pozyskiwania i przetwarzania danych zawartych w sprawozdaniach finansowych dotyczących działalności operacyjnej i rozwojowej (FIR_W04)

4) zna przepisy prawne regulujące zasady rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych oraz instytucji prywatnych i publicznych, a w szczególności: prawo bilansowe i podatkowe (FIR_W05)

5) zna normy i reguły obowiązujące w sprawozdawczości przedsiębiorstw i instytucjach społecznych oraz ich formy i specyfikę (FIR_W06)

6) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (W 9)

7) zna podstawową terminologię używaną w finansach i rachunkowości oraz zasady zastosowania tych terminów w obrębie pokrewnych dyscyplin (FIR_W10)

8) zna różnorodne źródła informacji finansowej niezbędne do podejmowania, prowadzenia i oceny biznesu i specyfikę opracowania obowiązującej sprawozdawczości publicznej (FIR_W11)

9) zna sposoby praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej związanej z finansami i rachunkowością (FIR_W16)

B. Umiejętności

1) Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę oraz posługiwać się terminologią ekonomiczną i finansową opisującą sytuację finansową podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, umie posłużyć się podstawowymi i złożonymi metodami pozyskiwania i przetwarzania danych finansowych dotyczących podmiotów tych, analizuje i interpretuje zjawiska i procesy gospodarcze (FIR_U01)

2) przeprowadza analizę ekonomiczno-finansową różnych podmiotów gospodarczych, umie dokonać prezentacji wyników analizy, stosuje merytoryczną argumentację, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz prognozuje praktyczne skutki tych procesów (FIR_U02)

3) potrafi dobrać źródła informacji pochodzących z przedsiębiorstw i instytucji, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz dokonać ich prezentacji tabelarycznej i graficznej (FIR_U04)

4) właściwie dobiera, przetwarza i wykorzystuje informatyczne narzędzia wspomagające obsługę informacyjną biznesu tworząc za ich pomocą sprawozdania, analizy, raporty biznesowe i prognozy (FIR_U10)

5) potrafi zastosować i wykorzystać metody statystyczne, ekonometryczne i informatyczne argumentując ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji (FIR_U14)

6) samodzielnie planuje i realizować własne umiejętności i rozwój (FIR_U16)

C. Kompetencje społeczne

1) podejmowania inicjatyw w zakresie doboru narzędzi analizy i oceny wykazując samodzielności w działalności zawodowej, działa w sposób przedsiębiorczy (FIR_K01)

2) dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, a także krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, dba o dorobek i tradycje zawodu księgowego i finansisty (FIR_K02)

3) uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, poznawczych i praktycznych (FIR_K 03)

4) wykazuje wrażliwość oraz aktywną postawę na kwestie społeczne w prowadzeniu biznesu, rozumuje i stosuje się do podstawowych zasad etyki zawodowej, do współorganizowania działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego (FIR_K04)

5) odpowiednio określa podstawowe priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania (FIR_K05)

6) wykazuje się zdolnością doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i rozwoju zawodowego, rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, angażuje się w różne formy zdobywania wiedzy i kompetencji w zakresie inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób (FIR_K06)

7) weryfikuje swoje działania, postawy i poszukuje nowe, lepsze rozwiązania; korzysta z opinii ekspertów w przypadku trudności samodzielnego rozwiązania problemu (FIR_K08)

Metody i kryteria oceniania:

A. W zakresie wiedzy

Test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, każde zawierające trzy możliwości odpowiedzi.

Zasady punktowania: każda udzielona odpowiedź prawidłowa to + 2punkty, a nieprawidłowa lub brak zakreślenia odpowiedzi prawidłowej to "-2 punkty)

Warunkiem zaliczenia testu jest osiągnięcie co najmniej 10 punktów

B. W zakresie umiejętności w kolejności:

I. Złożenie modelu analizy finansowej w postaci arkusza kalkulacyjnego EXCEL zawierającego:

1) pierwotne sprawozdania finansowe wybranej jednostki gospodarczej

2) te same sprawozdania finansowe zawierające zaokrąglone dane finansowe

3) odpowiednio zredagowane przez studenta tabele zawierające wskaźniki wykorzystane w analizie finansowej

II opracowanie raportu z analizy finansowej (Word) zawierającego wybrane tabele ze wskaźnikami i ich interpretację

Przedstawianie kolejnych etapów projektu dyplomowego oraz jego wersji końcowej

C. W zakresie kompetencji społecznych - udokumentowana punktami aktywność (co najmniej 10 punktów do 30)

ocena ogólna = wiedza (30%, umiejętności 50%+kompetencje społeczne 20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Lewandowska
Prowadzący grup: Hanna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami przygotowania i zaprezentowania projektu rozwiązania zdefiniowanego problemu z zakresu analizy i diagnostyki finansowej począwszy od zebrania źródeł danych, poprzez ich uporządkowanie, weryfikację, przetworzenie oraz przygotowanie odpowiednich raportów zawierających opis projektu.

Przedmiot ma przygotować studenta teoretycznie i praktycznie do napisania projektu dyplomowego z dziedziny finansów i rachunkowości

Pełny opis:

Student zapoznaje się z zasadami przygotowania i wdrażania prac projektowych w różnych dziedzinach. sprawozdawczości finansowej w ramach rachunkowości finansowej.

Literatura:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2014

Uzupełniająca:

2. J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami przygotowania i zaprezentowania projektu rozwiązania zdefiniowanego problemu z zakresu analizy i diagnostyki finansowej począwszy od zebrania źródeł danych, poprzez ich uporządkowanie, weryfikację, przetworzenie oraz przygotowanie odpowiednich raportów zawierających opis projektu.

Przedmiot ma przygotować studenta teoretycznie i praktycznie do napisania projektu dyplomowego z dziedziny finansów i rachunkowości

Pełny opis:

Student zapoznaje się z zasadami przygotowania i wdrażania prac projektowych w różnych dziedzinach. sprawozdawczości finansowej w ramach rachunkowości finansowej.

Literatura:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE Warszawa 2014

Uzupełniająca:

2. J. Dyktus, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difi, Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)