"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy oraz egzamin dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-6051N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy oraz egzamin dyplomowy
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr VI, tryb niestacjonarny
Finanse i rachunkowość, semestr VI, tryb niestacjonarny, FIFP
Finanse i rachunkowość, semestr VI, tryb niestacjonarny, RIP
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia praktycznego prezentującego specjalistyczną wiedzę i umiejętności studenta związane z finansami przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Przygotowany projekt dyplomowy powinien składać się z części opisowej (do 20% objętości) i empirycznej (co najmniej 80% objętości), zawierającej cel projektu, podstawy teoretyczne ze wskazaniem literatury, zakres materiału empirycznego wykorzystanego w projekcie, model wsparcia obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz wnioski końcowe i rekomendacje dla potencjalnych odbiorców projektu ze wskazaniem obszarów użyteczności projektu.

Zawartość (treść) projektu dyplomowego musi odpowiadać jego tematowi, którego wybór należy starannie przemyśleć i zaplanować, i który jest zaakceptowany przez promotora i zatwierdzany przez Radę Kolegium, zgodnie z trybem, procedurami i terminami obowiązującymi w Uczelni.

Pełny opis:

1. Fazy przygotowania projektu

a) Faza inicjowania i definiowania

b) Faza przygotowania

c) Faza wykonawstwa projektu

d) Faza zamknięcia projektu

2. zdefiniowanie celów projektu

3. Etapy prac projektowych

a) tworzenie pakietów roboczych (grupowanie zadań)

b) podział zadań w pakietach na główne, cząstkowe, czynności

c) tworzenie harmonogramu (układ zadań w czasie)

d) Przydział zadań członkom zespołu (w przypadku pracy zespołowej)

4. Metody i narzędzia prac projektowych

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. M.Trockiego i P. Wyrozębskiego, Planowanie przebiegu projektów. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014 r.

B. Zając, Metoda projekt jako strategia podstępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów. Społeczna Akademia Nauk, Łodź 2015 r.

Efekty uczenia się:

I Wiedza

1. zna zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy w zakresie wybranego obszaru projektowego (FIR_W16)

II Umiejętności

1. potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę oraz posługiwać się terminologią ekonomiczną i finansową w zakresie zdefiniowanym w projekcie podstawowymi metodami pozyskiwania i przetwarzania danych finansowych dotyczących przedsiębiorstw , analizowania i interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych (FIR_U1)

2. Przygotowanie narzędzi prowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej wybranych podmiotów gospodarczych, dokonywania prezentacji wyników i merytorycznej argumentacji, analizowanie przyczyn i przebiegu procesów gospodarczych oraz prognozowanie skutków tych procesów (FIR_U2)

3. umiejętność dobrania źródeł i informacji niezbędnych w procesie projektowania i testowania przyjętych rozwiązań z nich pochodzące, właściwy dobór parametrów oceny, prowadzenia krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz dokonanie ich prezentacji (FIR_U4)

4. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, wykonywania analiz z zakresu finansów i rachunkowości pozwalających na określanie kierunku funkcjonowania przedsiębiorstwa (FIR_U9)

5. umie współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i indywidualnych, projekt dyplomowy z wykorzystaniem technik komputerowych, zdobytej wiedzy teoretycznej, korzystając z różnych źródeł (FIR_U12)

6. potrafi wykorzystać metody statystyczne i informatyczne argumentując ich zastosowanie w pracy projektowej (FIR_U14)

7.umie samodzielnie planować etapy prac projektowych (FIR_U16)

III Kompetencje społeczne

1. potrafi przeprowadzić krytyczną ocenę zebranych danych, a także krytyczną ocenę siebie oraz zespołu i organizacji prac (FIR_K)2)

2. wykazuje wrażliwość oraz zajmuje aktywną postawę w zakresiie rozumienia i stosowania podstawowych zasad etyki zawodowej, (FIR_K04)

3. właściwie określa podstawowe priorytety służące realizacji prac projektowych (FIR_K05)

4. wykazuje się zdolnością doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i rozwoju zawodowego (FIR_K06)

5. przygotowuje projekty z wykorzystaniem w nich prawa, ekonomii, finansów oraz aspektów praktycznych (FIR_K07)

6. jest gotów do weryfikacji swojego działania, postawy i poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań; do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępu w realizacji zaplanowanego projektu. Postęp w przygotowaniu pracy projektowej, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopytowska
Prowadzący grup: Anna Kopytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopytowska
Prowadzący grup: Anna Kopytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia praktyczne - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)