"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-3030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów w zakresie istoty, struktury i mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego oraz instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku. Treść przedmiotu koncentruje się na takich zagadnieniach jak rynek pieniężny i instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe, cele i funkcje banku centralnego, rynek kapitałowy, giełda papierów wartościowych, instrumenty rynku kapitałowego, inwestorzy instytucjonalni na rynku finansowym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu prezentowana jest treść przedstawiająca organizację rynku pieniężnego w Polsce oraz mechanizm rynku lokat międzybankowych i rynku bonów skarbowych. W węższym zakresie prezentowana jest treść dotycząca bonów komercyjnych. Prezentowane jest umiejscowienie NBP w strukturze rynku finansowego, jego rola i podstawowe aspekty polityki monetarnej oraz mechanizm regulacji ilości pieniądza na rynku. szczególnie wiele miejsca zajmuje treść dotycząca rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów wartościowych jako przykładu zorganizowanego publicznego obrotu

instrumentami finansowymi.

Literatura:

A. Literatura podstawowa

1. Wiesław Dębski „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.

2. Mieczysław Sobczyk „Kalkulacje finansowe” PLACET Warszawa 2007 r

B. Literatura uzupełniająca

3. Robert Steiner „Kalkulacje finansowe” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

Student:

1) zna cele, mechanizm funkcjonowania rynku finansowego w gospodarce rynkowej (FiR_W02)

2) rozumie istotę i znaczenie inwestycji finansowych w gospodarce (FiR_W02)

3) zna rolę instytucji finansowych, w tym w szczególności Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych oraz przedsiębiorstw w rozwoju rynku finansowego (FiR_W02, FiR_W03,)

B. Umiejętności:

Student potrafi

1) ocenić efektywność inwestycji w instrumenty finansowe FiR_U04

2) szacować wartość podstawowych papierów wartościowych takich jak bony, obligacje, akcje FiR_U04,

3) przygotować podstawowe założenia emisji akcji FiR_U05

C. Kompetencje

Student jest gotów do

1) podejmowania ryzyka inwestycyjnego w granicach oszacowanej jego wielkości i uświadomionej skłonności do ryzyka FIR_K08

2) stosowania dobrych praktyk jako osoba działająca na rynku finansowym FIR_K08

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w zakresie WIEDZY (konwersatorium) weryfikuje się poprzez: Ocena opracowania i prezentacji wybranego tematu

UMIEJĘTNOŚCI:

Ćwiczenia: Rozwiązywanie przypadków

KOMPETENCJE SPOŁECZNE ocenia się poprzez: ocenę aktywności studenta w trakcie zajęć oraz podczas realizacji zadań w trakcie zajęć.

OCENA KOŃCOWA: 30% -cena z konwersatorium, 70% ocena poprawności analizy przypadków

Ocena końcowa: ważona średnia arytmetyczna ocen z konwersatorium i ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi cechami rynku finansowego, wskazanie jego specyfiki w stosunku do rynku towarowego oraz nabycie przez studentów umiejętności w zakresie emisji, obrotu i wyceny podstawowych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego. W szczególności studenci zapoznają się z podstawami funkcjonowania banku centralnego jako regulatora rynku finansowego i giełdy papierów wartościowych i jej roli w obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Pełny opis:

Konwersatorium:

1. Pojęcie, gospodarcze znaczenie i struktura rynku finansowego 1 godz

2. Rola banku centralnego na rynku finansowym 2 godz

3. Podstawowe operacje otwartego rynku 2 godz

4. Instrumenty rynku pieniężnego 2 godz

5. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego – 4 godz

6. Publiczny i prywatny obrót instrumentami finansowymi – 2 godz

B. Ćwiczenia

1. Rachunek wekslowy 3

2. Emisja bonów skarbowych i komercyjnych 6 godz

2. Podstawowe parametry emisji akcji -4 godz

3. Podstawowe parametry emisji obligacji – 6 godz

4. Podstawy wyceny papierów wartościowych – 5 godz

5. Zlecenia giełdowe 1 godz

Literatura:

1. Wiesław Dębski „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 r.

2. Mieczysław Sobczyk „Kalkulacje finansowe” PLACET Warszawa 2007 r

3. Robert Steiner „Kalkulacje finansowe” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)